Skog, klimat och biobränsle

Referat från föreläsning med Amanda Tas, Skydda Skogen

Global koldioxidhalt 280 ppm på 1800-talet, får ej överskrida 350 ppm enligt forskare, nu 411 (ej varit så hög på över 800 000 år).
Det planetära gränsvärdet för klimatet har överskridits.
Den varma sommaren 2018, Australiens bränder (1,25 miljarder djur har dött), torka i Afrika, +18 i en del av Antarktis.

Står inför 4-7 graders uppvärmning till år 2100!

Vi står inför det 6:e massutdöendet. Förlusten av biologisk mångfald går i en rasande fart. Vi har decimerat de vilda djuren till endast ca 5%. Människor utgör ca 36% och tamdjur ca 59%.

Boreala skogar. Skogsbruket hotar den biologiska mångfalden.

Många skogar avverkas utan att Skogsstyrelsen haft en chans att kolla på dem innan pga många avverkningsanmälningar årligen

Många fragmenterade skogar och kalhyggen idag. Contortaplanteringar är känsliga för svampangrepp, mycket snö och har lägre kvalitet eftersom den växer fort. Naturvårdsverket klassar den som invasiv men inte Skogsstyrelsen. Den har spridit sig in i naturreservat.

Mest unga skogar, 43% upp till 40 år. Få gamla skogar, 13% över 120 år (inkl fjällskog)

1800 arter i skogslandskapet är rödlistade. Ex lunglav, skrovellav, vitryggig hackspett. Film när en lavskrika äter ur Ida-Linneas mun J

Forskarna är överens om att minst 20% måste skyddas för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden. Ca 6% av den produktiva skogsmarken är formellt skyddad idag. Det finns bara ca 8% s k värdekärnor (skogar med dokumenterade höga naturvärden) kvar. Vi måste restaurera skogar för att komma upp i 20%. EU har lagt fram ett förslag om att 30% skog behöver skyddas. En del forskare säger 50% av alla natur.

Bilder på 700 hektars hygge i Värmland, enorma körskador, FSC-brott: avverkad sälg, överkörd låga, (certifierarna får betalt av skogsbolagen och vill därför inte kritisera dem). Tyskland har förbjudit kalhyggesbruk, använder mycket hyggesfritt enligt Lübeck-modellen. Behövs en internationell skogskampanj för att visa hur illa ställt det är med det svenska skogsbruket.

Sveaskog hade höga naturvårdsambitioner för ca 10 år sedan, men sedan höjdes deras avkastningskrav och då har deras ambitioner, åtminstone i praktiken, sjunkit rejält.

Kantzon till vatten borde vara minst 30 m. 2010 nådde 37% av hyggena inte upp till Skogsvårdslagens krav. Den svenska skogsbruksmodellen!

Kol läcker ut i form av koldioxid åtminstone under 10-20 år från marken på kalhyggen. Om man markbereder så släpps ännu mer koldioxid ut. Torvmarker innehåller mer kol än andra marker och först efter 39 år blir de enligt en studie en kolsänka. Osäkerhet kring trädplantagernas potential att ta upp och lagra kol. Äldre skogar fortsätter vara aktiva kolsänkor.

Ca 200 000 ha skog kalavverkas/år. 18 miljoner ton CO2 släpps ut i Sverige = 27% av Sveriges totala årliga utsläpp av koldioxid.

Boreal skog lagrar ungefär dubbelt så mycket kol i marken mot tropisk skog. Tropisk lagrar mer i biomassan. Mykorrhizan håller kvar mer kol tack vare ett enzym, som till stor del saknas i de tropiska svamparna. Ju äldre träd blir desto mer koldioxid tar de upp i tropikerna, i de boreala vet man inte men det borde vara samma. Ju mer blad-/barrmassa desto mer koldioxd kan trädet ta upp. Boreala skogar och tempererade skogar är stora globala kolsänkor som måste bevaras. Sverige räknar inte med utsläppen från skogsbruket, men andra EU-länder börjar ifrågasätta det nu äntligen.

Inte bara kol. Utsläpp av andra växthusgaser, biofysiska effekter och ändrat mikroklimat. Varmare på hyggen. Evapotranspiration – vattencykeln störs av avverkning. Utsläpp av terpener bildar med vattenånga moln som har en avkylande effekt. Skogens struktur, trädkronornas ojämnheter har också en effekt på klimatet. Albedo = en ytas reflektionsförmåga. Barrträd planterade tätt har ett lågt albedo och värmande effekt, bättre med löv- och blandskogar.

Klimatförändringarna ger ökad stress och sårbarhet för skogen och arterna som lever där.

  • Kalhyggen måste undvikas för att minimera klimatförändringarna.
  • Använd andra skogsbruksmetoder som naturnära och ekosystembaserat skogsbruk, hyggesfritt, plockhuggning
  • Gynna löv- och blandskog. Skogsstyrelsen uppmanar skogsägare att avverka granar för att undvika granbarkborrar. Nackdelen är att hela skogar riskerar att avverkas där inte bara gran huggs ner. Dessutom övervintrar en stor del av granbarkborrarna i marken under vintern vilket gör att de blir kvar i skogen om avverkningen sker vintertid. Granbarkborrarna börjar lämna marken i april i södra Sverige.

Biobränslen

Inte klimatneutralt. Atmosfären gör ingen skillnad på om koldioxiden kommer från fossilt eller förnybart bränsle.

I ett 50-100 årsperspektiv kan biobränsle från skogen ha större klimatpåverkan än fossila bränslen. Skogsbiomassa har nämligen lägre energidensitet. Det är inte bara restprodukter från skogen som blir bränsle utan ca 9 % av de trädstammar som nettoavverkades 2017 blev till brännved.

De flesta skogsprodukter kan inte räknas som kolsänkor. Mycket blir biobränsle eller kortlivade produkter som papper.

Pappersmassaindustrin är den mest energislukande industrin i Sverige. Låg effektivitet. Utsläppen räknas inte eftersom de använder biobränslen!

Nutida konsumtionsproblem. Vi slänger och river i samma takt som vi bygger nytt. Vägbyggen, och byggnader innebär att en permanent avskogning och permanent förlust av skogens möjlighet att lagra kol.

Skogen räcker inte till allt!!

Vilt och naturbeteskött är dock ok.

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.