Handlingar till länsstämman

Länsstämma för Gävleborg hålls den 29 april. Vi hälsar dig och hela familjen välkomna till det fantastiska sagolandet Trolska skogen i Mellanfjärden. Läs mer på https://www.trolskaskogen.se Här är handlingarna: Protokoll förra länsstämman: Årsmötesprotokoll Naturskyddsföreningen Gävleborg 220410 justerat Dagordning Dagordning länsstämma Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse NFG 2022 slutlig Revisionsberättelse Revisionsberättelse 2022 Årsredovisning/bokslut Årsredovisning 2022 signerad Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2023 Valberedningens förslag Valberedningens förslag […]

Läs mer

Enkät om alternativa försäljningskanaler för grönsaker i Gävleborg

Svara och sprid gärna! Hej, jag heter Maja Torrång och jag skriver för närvarande min masteruppsats om lokal livsmedelsproduktion inom ramen för min praktik vid Länsstyrelsen Gävleborg. I en enkät som riktar sig till konsumenter (det vill säga alla länsmedborgare), ämnar jag undersöka möjligheterna att utveckla alternativa försäljningskanaler för grönsaker i Gävleborg. Om det låter […]

Läs mer

Utbildning och inventering av ängssvampar

En av våra artrikaste och mest hotade miljöer i dag är naturbetesmarkerna och ängarna. Förutom fjärilar, bin, humlor, blomflugor, skalbaggar och blommor, så är ängssvamparna starkt hotade. Flera av de rödlistade ängssvamparna är funna på våra fäbodar. Fäbodarna är i sin tur på väg att växa igen p g a dålig eller ingen hävd. Vi […]

Läs mer