Hornslandet

Hornslandet sträcker ut sin stora landtunga i Bottenhavet. ”Hornet” har i många tusen år skyddat innanförliggande fjärdar från rasande nord- och öststormar, men har själv pinats och spolats ur, så att kustremsan nu har stora klapperstensfält mellan urbergsknallarna.

Halvön är cirka 13 kilometer lång i nord-sydlig riktning och 8 kilometer som bredast i öst-västlig. På Hornslandet finns bland annat fiskelägena Hölick och Kuggörarna.
Här finns också den 6700 hektar stora ekoparken Ekopark Hornslandet, som upptar större delen av Hornslandets yta. På halvön finns även Hölicks naturreservat, Lövsalens naturreservat, Klibbalsreservatet, Kuggörarnas naturreservat och Norra Hornslandets naturreservat. Strax norr om Hornslandet ligger dessutom Bålsöns naturreservat.

Norra Hornslandet har en säregen och vacker natur med uråldriga, knotiga tallar som reser sig vid Bottenhavets strand. I naturreservatet har de åldrats i över 400 år i den magra, storblockiga terrängen. Här finns också Sveriges äldsta tall, den är drygt 750 år!  Stora delar av Hornslandets skogar eldhärjades år 1888 och spår av minst tre skogsbränder har påträffats i detta område.

I naturreservatets övriga områden växlar naturen mellan storblockiga kullar, klapperstensfält, fuktiga svackor och sumpartade lövkärr. Klapperstensfält består av stenar som slipats mjuka av hav och sten när strandlinjen tidigare låg där. I de fuktiga svackorna domineras skogen av aspar och björkar i olika grovlekar, både levande och döda. I dessa bördiga delar växer bl.a. blåsippa, olvon och ormbär.

Naturreservatet har även inslag av kulturmiljöer. Längs den markerade stigen genom reservatet finns kultur- och fornlämningar i form av kolarkojor, spisrösen och kolbottnar.