Hylströmmens Naturreservat

Hylströmmen är Sveriges största obundna fors söder om  fjällkedjan. Ett 12 mil långt pärlband där Hylströmmen gnistrar extra starkt. Hylströmmen är vildast, vackrast och störst i södra Norrland med sina 23 fallmeter. Slå dig ner på hällarna och se skådespelet. Stå på hängbron och sveps in i forsens dån.

Voxnan rinner upp i härjedalen där siksjön, helt nära gränsen mot ljusdal är älvens källsjö. älven är en utpräglad skogsälv med en liten sjöandel och förhållandevis brant fallinje. Voxnans i stort sett opåverkade 123 kilometer långa lopp från siksjön till vallhaga, hör till de ur naturvårdssynpunkt mest värdefulla objekten i länet.
Voxnans naturvärden är höga. Variationen av naturtyper är hög med stor rikedom på fall, forsar och sel. Längs älven förekommer ett förhållandevis stort antal sällsynta växter och djur, bland vilka den till sin existens hotade uttern bör framhållas särskilt.Under ca 100 år, fram till 1960 var voxnan en viktig flottled. Talrika spår finns kvar efter denna epok, t ex stenkistor, stenledare och rester efter länsor och spel.

Läs mer om hylströmmen här.

Och här.