Skydda skogen vid Söderfors

Skogsguppen i Gävleborg begär nyckelbiotopsinventering av en avverkningsanmäld skog i nedre Dalälven, Söderfors i Tierps kommun. Skogen har lövrika partier med grov asp och björk som passar vitryggig hackspett.

Här finns till exempel jättesvampmal (NT), veckticka (NT) och kandelabersvamp (NT), arter som indikerar skyddsvärda aspskogsbestånd med konstant hög luftfuktighet. Vi fann även lukttofsskivlingen som är sällsynt i lövskogsrika miljöer på stående döda och döende björkar. I Artportalen har det sedan tidigare rapporterats orange taggsvamp (NT) från området samt grön aspvedbock (NT) och här växer blåsippor.

Skogsgruppen i Gävleborg gör bedömningen att avverkningsområdena hyser höga naturvärden och begär därför att Skogsstyrelsen utför en nyckelbiotopsinventering av skogen innan avverkningen påbörjas, så att lämpliga åtgärder för att skydda dessa höga naturvärden kan vidtas.

Skrivelse Skogsstyrelsen Söderfors Tierp

 

 

Sammanfattning

Det har kommit till Naturskyddsföreningen Gävleborgs kännedom att slutavverkning är planerad av ett skogsområde väster om tätorten Söderfors i Tierps kommun, ärendenummer A 44085-2016 och A 44153-2016.  Skogen är belägen i området runt nedre Dalälven och

 

Vid Naturskyddsföreningens besök i området besöktes huvudsakligen det södra avverkningsområdets (A 44085-2016)  östra del, som gränsar mot en myrmark, samt de centrala delarna där det finns ett stort inslag av grov asp.

 

I sluttningen ner mot myrmarken i öst påträffades på flera platser kläckhål och larvgångar av  (NT), en art som är obenägen att sprida sig och som förekommer i äldre skogsbestånd med lång kontinuitet på lämpligt substrat. Avverkning och förstörelse av habitat har stor negativ påverkan på arten.

 

I de centrala delarna i ett område med många grova aspar påträffades bland annat veckticka (NT) och kandelabersvamp (NT), arter som indikerar skyddsvärda aspskogsbestånd med konstant hög luftfuktighet. Vi fann även lukttofsskivlingen som växte karaktäristiskt med krökt fot på stående björkstam. Vi kunde sen läsa om den att den är sällsynt i lövskogsrika miljöer på stående döda och döende björkar. Flera andra vedlevande tickor, som ännu inte kunnat artbestämmas, växte här och vårt intryck av området är att det hyser en rik och värdefull svampflora som skulle behöva undersökas mera (se bifogade bilder).

 

Vid en snabb besiktning av det norra avverkningsområdet (A 44153-2016) noterade vi att det i undervegetationen finns inslag av blåsippor och övermogna men naturvårdsintressanta taggsvampar. I Artportalen har det sedan tidigare rapporterats orange taggsvamp (NT) från området samt grön aspvedbock (NT) 1967. Den sistnämnda bör finnas kvar i området med den förekomst av gamla aspar som fortfarande finns där. Förekomst av vedskalbaggar på gammal asp är säkerligen långt mycket längre men tyvärr dåligt studerad.

 

Vi gör bedömningen att avverkningsområdena hyser höga naturvärden och begär därför att Skogsstyrelsen utför en nyckelbiotopsinventering av skogen innan avverkningen påbörjas, så att lämpliga åtgärder för att skydda dessa höga naturvärden kan vidtas.

 

Eftersom delar av den avverkningsanmälda skogen är rik på löv, däribland grov asp, björk, ek och sälg, samt ligger intill Dalälvens nedre delar där det fortfarande finns kvar en restpopulation av den akut hotade vitryggiga hackspetten riktas denna skrivelse även till Länsstyrelsen i Uppsala län.

 

Skrivelsen riktas också till Tierps kommun eftersom storskaliga skogliga åtgärder i en tätortsnära skog som denna, där många Söderforsbor tar sin dagliga promenad, kan få negativa effekter för det mervärde som god tillgänglighet till värdefull natur ger.

 

I och med denna skrivelse begär Naturskyddsföreningen ut samtliga handlingar som tillkommer i ärendet framöver, då sådana handlingar upprättas eller inkommer hos både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.